KHANG AN GIA LAI COMPANY

Office Address

516 Truong Chinh, Pleiku City, Gia Lai Province, Vietnam

Khangan.gialai@gmail.com

(+84) 948201367

Factory Sub-Factory

580/1/26 Trường Chinh, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt nam

Khangan.gialai@gmail.com

(+84) 948201367