KHANG AN GIA LAI COMPANY

Địa Chỉ Trụ Sở

516 Trường Chinh, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Khangan.gialai@gmail.com

(+84) 948201367

Phân Xưởng Sản Xuất

580/1/26 Trường Chinh, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt nam

Khangan.gialai@gmail.com

(+84) 948201367